MYTV television
Astrologie
XYL-Erotic-TV
schreiben sie uns
Frage
Sonne-haus zum verkauf
Bezahlung durch die karte des kredits
HoroscoopAstrologie of sterrenwichelarij is een theorie die
stelt dat er een relatie is vast te stellen tussen bepaalde
standen van hemellichamen en gebeurtenissen op aarde. De
verwoording hiervan is cultuur- en tijdgebonden, in vroeger
tijden vaak verbonden met religieuze overtuigingen of occulte
praktijken. Een praktische toepassing van de astrologie is het
te boek stellen van gevonden vermeende verbanden,
bijvoorbeeld horoscopen.
Astrologie wordt veelal beschouwd als een pseudowetenschap.
Oorsprong
Een probleem bij de beschrijving van de astrologie is dat men
doorgaans alleen redeneert vanuit de westerse
planeet-astrologie. Daardoor lijkt het dan ook dat de astrologie
zou zijn uitgevonden in wat tegenwoordig Irak heet en vroeger
dus Babylon. Inderdaad werd in oud-Babylonië astrologie
beoefend, waarvoor het nodig was de bewegingen van de
hemellichamen nauwkeurig te bestuderen en vast te leggen.
Vooral de Chaldeeën werden er beroemd door. Deze werken
zijn ook bij de ontwikkeling van de zuiver wetenschappelijke
beschouwing van hemellichamen, de astronomie, van nut
geweest. De adviseurs van de koningen en farao's waren
tegelijkertijd priester, astroloog en wijsgeer. Een horoscoop
werd ook alleen maar van de heerser van een land getrokken,
teneinde adviezen te kunnen geven aangaande het sluiten van
vrede, of het starten van een oorlog, instructies ten behoeve
van zaaitijden en oogsten enzovoort. Pas na de middeleeuwen
en bij de opkomst van de natuurwetenschappen voltrok zich
een scheiding tussen de astronomie en de astrologie. De
astronomen hielden zich bezig met de
natuurwetenschappelijke benadering van de hemellichamen,
de astrologen met de filosofische en psychologische
benadering. De controverse tussen astronomen en astrologen
behelst de visie op en de benadering van de hemellichamen
door de astronomen. De notie dat de stand van hemellichamen
t.o.v. de Aarde invloed heeft op het leven alhier paste goed in
het klassieke wereldbeeld met de Aarde als middelpunt en de
harmonie der sferen, maar kon geen plaats krijgen in het
wereldbeeld dat men sinds het humanisme heeft opgebouwd,
waarin de Aarde niet in het middelpunt staat en aan de banen
van de hemellichamen geen bijzondere betekenis wordt
toegekend. Astronomen kunnen zich niet verenigen met de
benaderingswijze van de astrologen. Op hun beurt zijn de
astrologen blij met het werk van de astronomen, hierdoor
worden hun berekeningen sneller en nauwkeuriger.
Ontwikkelingen in Europa
Astrologie was een belangrijk onderdeel van Hellenistische
mysteriegodsdiensten, die voor de komst van het christendom
in Europa een belangrijke aanhang hadden. Tijdens de
Verlichting raakte de astrologie op achterstand. In de twintigste
eeuw groeide de belangstelling in de astrologie, maar in feite
is de westerse astrologie blijven stilstaan bij de geschriften
van Claudius Ptolemaeus, van enige ontwikkeling is geen
sprake. Astrologen beroepen zich er steeds op dat astrologie
zo oud is en daarom waar moet zijn. Wel zijn er af en toe
pogingen ondernomen om de westerse astrologie aan te
vullen met nieuwe theorieen, maar na verloop van enige tijd
greep men toch weer terug op de oude interpretaties. Een
mooi voorbeeld hiervan is de zogenaamde "jungiaanse"
astrologie. Hier werd met name gepoogd de tweedeling
mannelijk/vrouwelijk en de typenleer van Jung te vertalen in
astrologische termen, ook meende men de planeten te kunnen
bestempelen als "archetypen". Het is van belang hierbij aan te
tekenen dat Jung niet aan astrologie dacht toen hij zijn
theorieen ontwikkelde en dat hij slechts af en toe een
horoscoop gebruikte bij zijn psychiatrische praktijk. Wel heeft
Jung de astrologie onderzocht in het kader van het door hem
benoemde begrip Synchroniciteit. Jung gaat er van uit dat er
acausale zinvolle verbanden zijn tussen verschillende
gebeurtenissen. Hij ziet astrologie als een op synchroniciteit
gebaseerd principe. Synchroniciteit biedt echter alleen een
model voor een mogelijke verklaring van de astrologie; het
zegt niets over de manier waarop een astroloog werkt. Van
een "jungiaanse astrologie" kan dan ook geen sprake zijn.
Ontwikkelingen in China
De Chinese astrologie is veel ouder dan de Europese en heeft
zich onafhankelijk van de westerse astrologie ontwikkeld. In
China en in de landen die door de Chinese cultuur zijn
beïnvloed is er altijd belangstelling voor astrologie geweest,
ondanks pogingen van de communistische leiders in de
Chinese Volksrepubliek hier een eind aan te maken. De
Chinese astrologie is een belangrijke aanvulling op de
westerse en beschrijft trekken van de mens die onbekend zijn
in de westerse astrologie.
Astrologie vandaag
Astrologie was aanvankelijk een traditionele praktijk waarbij
werd getracht te bepalen wat de invloed op de mens en zijn
omgeving is van de posities van de zon, maan, sterren en
planeten op een specifiek moment, op een specifieke plaats.
Binnen de astrologie gaat men ervan uit dat uit de posities van
deze hemellichamen informatie kan worden gewonnen over
menselijke karakters en over gebeurtenissen. Zo kan
bijvoorbeeld een horoscoop worden gemaakt van een
geboorte. Een moderne astroloog spreekt over het
analogiebeginsel en bedoelt daarmee exact hetzelfde:
astrologie, zegt de astroloog, werkt omdat de Grieken zeiden:
"Zo Boven, Zo Beneden". Dus: kijk naar de stand van de
sterren en je kunt concluderen welk beroep iemand zal kiezen
[etc]. De planeten dagen de mens uit, wijzen hem een weg,
zegt de astroloog. Omdat men ook wel weet dat deze stelling
niet houdbaar is, wordt aan deze opvatting altijd toegevoegd
dat de mens volledig vrij is om zijn eigen beslissingen te
nemen. En ook dit is een stelling waar nogal wat op af te
dingen is.
Posities van de hemellichamen zijn te berekenen, ook waar
deze zich in de toekomst zullen bevinden. Astrologen menen
daarom via de hemellichamen de kwaliteit van toekomstige
tijdstippen te kunnen bepalen. De interpretatie hiervan kan
verschillende uitkomsten opleveren, afhankelijk van welke
astrologische stroming men uit gaat. Binnen de astrologie zijn
namelijk verschillende stromingen actief. Er zijn astrologen die
menen concrete voorspellingen te kunnen doen of adviezen
geven waarmee iemand materieel voordeel zou kunnen
behalen. Serieuze astrologen zullen er op wijzen dat planeten
of tekens ons niet dwingen, echter alleen tendensen en
mogelijkheden aangeven en zij respecteren hiermee de vrije
wil van de mens. Oudere, klassieke astrologische stromingen
zoals in India werken wel met concrete voorspellingen, die als
onvermijdelijk worden gezien. De Indiase maatschappij is over
het algemeen fatalistischer dan de westerse. Er zijn dus
verschillende vormen van astrologie waaronder de Westerse,
de Indische en de Chinese astrologie. De grondslag van de
Westerse vorm werd gelegd in het oude Mesopotamië. In die
cultuur speelde de sterrenwichelarij een zodanig belangrijke
rol dat men om astrologisch voorspeld onheil voor de koning te
vermijden, soms een schijnkoning aanstelde.
Binnen de astrologie gaat men er vanuit dat de microkosmos
(de mens) zich verbindt met de macrokosmos (het heelal).
Hierdoor menen astrologen aan de hand van sterrenbeelden
(de dierenriem of Zodiak), de zon, maan, en planeten te
kunnen bepalen wat bijvoorbeeld de sterke en de zwakke
punten zijn in een persoon. Ieder sterrenbeeld van de zodiak
geeft een eigen energiepatroon, zodat een planeet in een
teken een bepaalde kwaliteit vertegenwoordigt. De 12 huizen
geven aan binnen welke levensomstandigheden zo'n planeet
zich waarschijnlijk het duidelijkst tracht te manifesteren. Het
goed kunnen interpreteren van alle signalen, het resultaat van
de astrologie, vergt jaren van studie.
Sterrenbeelden
De astrologie onderscheidt 12 sterrenbeelden: Ram, Stier,
Tweeling, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen,
Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen. Zoals je weet
draait de aarde om de zon, de hemel is door astrologen als het
ware verdeeld in twaalf parten. Als de aarde om de zon draait,
passeert de aarde in één jaar al die parten. Het sterrenbeeld
waar de aarde in 'staat' op het moment dat iemand geboren
wordt, noemen we dus het sterrenbeeld of zonneteken. Het
teken waar de zon in staat, zeggen astrologen. Aan alle
sterrenbeelden worden bepaalde karaktereigenschappen
toegedicht. Zo zou de Steenbok ambitieus zijn, de Maagd heel
precies en de Boogschutter avontuurlijk. In de astrologie
kennen we ook de ascendant, dat is het sterrenbeeld dat op
het moment van geboorte aan de horizon staat. Het ascendant
zou de manier waarop iemand overkomt bepalen. Een
Steenbok met ascendant Boogschutter zou dus op het eerste
gezicht avontuurlijk over moeten komen. Ook alle planeten
staan weer in een teken, zo kan Jupiter in Maagd staan en
Mercurius in Vissen. Astrologen combineren vervolgens de
eigenschappen van de planeet met de eigenschappen van het
sterrenbeeld waar de planeet in staat. Zo is Venus de planeet
van relaties en liefde. Staat Venus in Kreeft, dan levert dat
volgens astrologen een lief en op relaties en mensen gericht
karakter op. Maar staat Venus in Ram dan zal de persoon in
de liefde vooral vurig handelen. Dan onderkent de astrologie
ook nog eens elementen: vuur, aarde, water en lucht. Ook die
elementen - die elk verbonden zijn aan sterrenbeelden -
bepalen iemands karakter. Net als de huizen in een
geboortehoroscoop. Een geboortehoroscoop is verdeeld in 12
huizen. Elk huis symboliseert een onderdeel van het leven. Zo
is het eerste huis symbool voor het ego, het tweede huis voor
persoonlijk bezit en waarden, het zesde huis voor werk en
gezondheid en het achste huis hangt weer samen met dood,
spiritualiteit en seks. Astrologen plaatsen elk sterrenbeeld en
elke planeet in één van de huizen, dat is afhankelijk van het
moment van geboorte. Vervolgens doet de astroloog
uitspraken over het karkater van degene bij wie de horoscoop
hoort. Astrologie is al met al niet eenvoudig. Er zijn zeer
uitgebreide boeken en studies over astrologie te vinden,
waarin het verband tussen tekens, planeten, elementen en
huizen uit de doeken wordt gedaan.
Kritische vragen en mogelijke antwoorden
Hieronder volgen enkele stellingen, die vaak als de
kritiekpunten tegen astrologie gebruikt worden.
Waarom wordt er geen rekening gehouden met de afstanden
tot de hemellichamen?
Achtergrondredenering: het is mogelijk dat de hemellichamen
via een of andere voor de wetenschap nog onbekende soort
straling invloed op de mens kunnen uitoefenen. De intensiteit
van elke bestaande of hypothetische straling moet afnemen
met het kwadraat van de afstand tot de stralingsbron, maar
toch neemt men aan dat er zelfs van verweggelegen planeten
'invloed' op mensen uit kan gaan. Desondanks spreken slechts
weinig astrologen over invloed. Zij gaan er liever van uit, dat
de loop en stand der planeten en Zon en Maan slechts een
analogie laten zien van de kwaliteit van een bepaald moment.
Planeten, mensen en andere hemellichamen ondervinden
allen gelijkelijk de invloed van kosmische wetten. Zie ook
hieronder en onder het kopje "Astrologie vandaag", 2e alinea.
Waarom is het geboortemoment zo belangrijk?
Achtergrondgedachte: de geboorte is geenszins het begin van
een nieuw leven. Logisch gezien moet de mens nog voor zijn
geboorte voor de hypothetische invloed van de hemellichamen
vatbaar zijn. Anders moet men concluderen dat de foetus door
het lichaam van de moeder volledig van die invloed
afgeschermd is. Waarom kunnen dan andere materialen geen
afscherming bieden?
Sommige astrologische scholen gaan uit van het moment van
de geboorte en de eerste zelfstandige ademhaling, met als
redenering: dit is de eerste interactie met de omgeving. Een
andere invalshoek is dat een baby pas na de geboorte
zelfstandig dit leven aanvangt. Een aantekening hierbij moet
zijn dat exacte geboortegegevens niet altijd bekend zijn; men
zou dus eerder moeten constateren dat de stelling over de
exacte geboortetijd misschien een mystificatie is van de
astrologenwereld.
Sommige astrologische scholen echter maken hun
berekeningen voor het moment van de conceptie.
Welk tijdstip wordt genomen als geboortemoment?
Achtergrondgedachte: tussen eeneïge tweelingen bestaan
soms grote overeenkomsten, maar soms ook grote verschillen.
Astrologen verklaren deze verschillen door te stellen dat het
verschil in geboortetijd van meestal slechts enkele minuten
zorgt voor significante astrologische verschillen tussen de
tweeling. Maar de geboortetijd wordt in de praktijk vaak
vastgesteld op het moment dat de verloskundige even tijd
heeft om op de klok te kijken. Het lijkt dus aannemelijk dat niet
van iedereen de geboortetijd op de minuut nauwkeurig vastligt.
Hoe kunnen astrologen dan ooit een correcte horoscoop
maken. Kritische astrologen claimen overigens dat ze op basis
van bepaalde gebeurtenissen in het leven, het exacte
geboortemoment kunnen berekenen. Daarnaast is de vraag
wanneer iemand 'astrologisch' gezien geboren is. Bij de eerste
weeën? De eerste ademhaling? Bij de eerste ontsluiting? Het
moment dat de verloskundige op de klok kijkt?
Waarom evolueren verschillende astrologische stromingen
steeds uit elkaar?
Achtergrondgedachte: uit de geschiedenis van de wetenschap
blijkt, dat verschillende wetenschappelijke stromingen naar
één stroming evolueren, dat wil zeggen, dat men vanuit
verschillende uitgangspunten tot dezelfde conclusie komt, die
we als de waarheid beschouwen. Astrologie vertoont een
omgekeerde tendens. Maar die tendens is slechts
ogenschijnlijk. Uiteindelijk komen alle stromingen op hetzelfde
uit, of, indien dat niet gebeurt, dienen de verschillende
technieken en wetenschappelijke richtingen verschillende
doelen. Zo kennen we de esotherische astrologie, de
praktische astrologie, de karmische astrologie, de
psychologische astrologie enz enz. Hier zien we duidelijk
verschillende doelen. De grondtechniek van de astrologie blijft
echter steeds dezelfde.
Waarom hebben astrologen geen enkele planeet ontdekt?
Als planeten echt invloed op de mensen konden uitoefenen,
dan zou men na verloop van tijd een tegenstelling vaststellen,
die erop zou wijzen dat ook onbekende planeten invloed op de
mensen uitoefenden. Analogie: omwille van de afwijkingen in
de baan van Uranus kwam men tot conclusie dat er buiten zijn
baan zich nog een planeet bevond, namelijk Neptunus.
Overigens vermoeden diverse astrologen wel degelijk het
bestaan van onbekende planeten.
Waarom hebben astrologen nog nooit enige juiste voorspelling
kunnen doen?
Als astrologie bonafide is, zou je verwachten dat er correcte
voorspellingen gedaan zouden worden. Of dit daadwerkelijk
gebeurt, wordt betwist. Achteraf redeneringen (post hoc) zijn
er genoeg en deze houden waarschijnlijk ook het geloof in
astrologie in stand, maar werkelijke voorspellingen vooraf
heeft de astrologie nog nooit gemaakt.
Waarom is er geen enkel casino dat rekening houdt met
astrologie?
In horoscopen wordt vaak vermeld dat bepaalde
sterrenbeelden in een bepaalde periode veel of juist weinig
geluk zullen hebben. De winstmarges van casino's zijn klein,
ze moeten het hebben van de grote aantallen gokkers. Met
dergelijke kleine marges zou het interessant moeten zijn voor
casino's om die mensen te lokken die weinig geluk in het spel
kunnen verwachten: deze maand twee gratis drankjes voor
watermannen bijvoorbeeld. Dit gebeurt nergens ter wereld.
Ook verzekeringsmaatschappijen, die normaal hun premies
differentiëren per risicogroep, houden totaal geen rekening
met astrologische invloeden. Kritische astrologen beweren
echter dat een inschaling puur op basis van sterrenbeeld te
grof is, en dat veel dieper naar de horoscoop moet worden
gekeken.
1. Een horoscoop zal het normaal nooit hebben over perioden
van geluk of ongeluk. Pseudo-astrologie, in krantjes en
dergelijke doen dit wel. 2. Als de casino's deze techniek niet
gebruiken, is dat inderdaad omdat ze niet overtuigd zijn dat het
sterrenteken van invloed is op het al dan niet geluk hebben bij
het spel. Deze vraag gaat dus niet over astrologie, maar over
de mening van de casino-uitbaters.